Đăng nhập

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Cần Thơ đã thành lập thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Quyết định số 645/QĐ-CĐCT ngày 10 tháng 12 năm 2007 do Hiệu trưởng Cao đẳng Cần Thơ - Nguyễn Văn Hồng - ký ban hành), là đơn vị quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.

Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ – Nguyễn Ngọc Lợi - ra Quyết định số 419/QĐ-CĐCT về việc thành lập Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng đào tạo (trên cơ sở Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục); Riêng bộ phận Khảo thí được tách thành đơn vị độc lập - Tổ Khảo thí - trực thuộc Hiệu trưởng.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 1666/QĐ-CĐCT ngày 25 tháng 12 năm 2013 do Hiệu trưởng - Trần Thanh Liêm - ký ban hành, là đơn vị quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám hiệu