Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

 CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH, CHỨC VỤ

EMAIL

1

TRƯƠNG THỊ ÁNH LOAN

THẠC SỸ LUẬT KINH TÊ

CỬ NHÂN NGỮ VĂN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TRƯƠNG HỒNG CẨM

ĐH. SƯ PHẠM LỊCH SỬ

CỬ NHÂN LUẬT

CHUYÊN VIÊN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

NGUYỄN THỊ DIỆN

KS. MÔI TRƯỜNG

CN.  NGÔN NGỮ ANH

CHUYÊN VIÊN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

NGUYỄN NGỌC NHƯ

CỬ NHÂN LUẬT

CHUYÊN VIÊN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.