Đăng nhập

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra được quy định theo Quyết định số 49/QĐ-CĐCT ngày 10 tháng 02 năm 2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường Cao đẳng Cần Thơ như sau:

Tham mưu, giúp hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường;

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường;

Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường;

Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và các khoa, bộ môn xây dựng công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của nhà giáo; việc học tập của sinh viên;

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị cho Website của phòng kịp thời;

Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục - Đào tạo;

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thanh tra của Trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;