Đăng nhập

Quá trình hình thành

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Cần Thơ đã thành lập thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Từ ngày 10/12/2007 đến ngày 31/7/2009: Phòng KT&KĐCL được thành lập theo Quyết định số 645/QĐ-CĐCT ngày 10/12/2007 của Hiệu trưởng trường CĐCT.

Từ ngày 31/7/2009 đến ngày 31/12/2013: Được đổi tên thành Phòng TTr&KĐCLĐT được thành lập theo Quyết định số 419/QĐ-CĐCT ngày 23/7/2009 của Hiệu trưởng trường CĐCT.

Từ ngày 01/01/2014 đến 28/2/2018: Được đổi tên thành Phòng KT-KĐCLĐT được thành lập theo Quyết định số 1666/QĐ-CĐCT ngày 25/12/2013 của Hiệu trưởng trường CĐCT.

Từ ngày 01/3/2018 đến 30/4/2021: Được đổi tên thành Phòng Kiểm định và đảm bảo chất lượng  theo Quyết định số 56/QĐ-CĐCT ngày 21/02/2018 của Hiệu trưởng trường CĐCT.

Từ ngày 01/5/2021 đến nay: Được đổi tên thành Đảm bảo chất lượng – Thanh tra  theo Quyết định số 180/QĐ-CĐCT ngày 20/4/2021 của Hiệu trưởng trường CĐCT.